Mina Sidor stöder inte din webbläsares version. Du behöver uppgradera till en nyare version. Vilken webbläsare använder jag?

Denna webbläsare stöds inte

Observera! Från februari 2020 stöds inte Internet Explorer 11, då denna browser inte längre uppdateras. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ladda ner en webbläsare som uppdateras regelbundet - till exempel Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera eller Microsoft Edge.

Chrome Firefox Safari Microsoft Edge

Webbshop

Webbshop > Köp SMS Kampanjen är avslutad Beställningen är nu genomförd! Information webbshop Beställ batterier

Logga in för att utföra beställningen
Välkommen till webbshopen
Verisure erbjuder ett unikt urval av tjänster och produkter för det uppkopplade smarta hemmet. Utöka ditt larmsystem med nya funktioner. I vår webbshop finns allt du behöver för att hålla ditt hem eller ditt företag både smart och säkert! Ser du inte hela sortimentet? Kontrollera att du är inloggad.

Beställningsvillkor

Genom att lägga en beställning via vår webbshop (mypages.verisure.com/se/webshop) accepterar och godkänner du att följa villkoren som anges i detta dokument. Det är alltid ditt ansvar att säkerställa att du har läst igenom och förstått villkoren innan du gör din beställning.

1. ALLMÄNT

Dessa villkor gäller jämte vid var till gällande ”Allmänna Villkor Verisure”, tillämpliga Tjänstevillkor, samt övriga handlingar och överenskommelser, avseende de larmtjänster vi levererar, och eventuellt kan komma att leverera i enlighet med beställda tilläggstjänster och utökningar, till er. Definitioner och begrepp som används i Allmänna Villkor Verisure har samma betydelse i dessa villkor, se https://www.verisure.se/villkor.

Dessa villkor kan komma att ändras över tid varför det är ditt ansvar att inför varje beställningstillfälle läsa igenom villkoren. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på denna sida, vid den tidpunkt du genomför din beställning. Verisures webbshop vänder sig till privatpersoner och du måste vara över 18 år, eller ha målsmans godkännande, för att få genomföra ett köp. Vi levererar endast inom Sverige, och din beställning är giltig och bindande först efter att vi har accepterat den och skickat en orderbekräftelse till dig.

Vi strävar efter att säkerställa att den information som publiceras i webbshopen är korrekt och aktuell. Vi friskriver oss dock från allt ansvar gällande text- och grafikfel, slutförsäljningar och prisjusteringar. Att komponenter eller tjänster tillhandahålls på vår webbshop vid en viss given tidpunkt, innebär eller är inte en garanti för att dessa komponenter eller tjänster alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en komponent eller tjänst. Vid felaktighet angående komponent eller tjänst förbehåller sig Verisure rätten att neka eller annullera en beställning som görs till fel pris, inte är tillgänglig eller som inte längre erbjuds.

Vi kan inte hållas ansvariga för förseningar eller andra omständigheter som gör att vi inte kan uppfylla vår del av villkoren om anledningen till förseningen eller omständigheten är orsakad av händelser bortom vår kontroll, inklusive force majeure. Detta villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Försäljning, returer och reklamationer hanteras av Verisure Sverige AB, org nr 556153-2176, tel: 020-7 24 365, e-post kundtjanst@verisure.se.

2. DEBITERING AV MÅNADSKOSTNAD OCH ÄGANDERÄTT

Om beställningen innefattar en avgift för utökad eller ny larmtjänst faktureras denna tillsammans med befintlig tjänst för vald installation. Debitering startar 14 dagar efter att leveransen skickats.

Vi behåller äganderätten till alla komponenter som införskaffats via Verisure webbshop om inte annat anges. Komponenter vi inte behåller äganderätten till är förbrukningsprodukter såsom batterier, larmbrickor, och smartplugs. Vid tjänstens eller avtalets upphörande gäller vad som anges under upphörande av avtal avseende installerade komponenter i Allmänna Villkor Verisure. Du har möjlighet till friköp, dvs. att köpa loss komponenterna för larmtjänsten, där pris för respektive komponent i larmtjänsten och avtalstid framgår av www.verisure.se/frikop. Dessa

komponenter överlåts i befintligt skick. Dekaler, SIM-kort och vissa specialprodukter ingående i tjänsten kan dock inte friköpas utan tillhör oss och ska återlämnas i enlighet med Allmänna Villkor Verisure.

3. ANSVAR OCH NÖDVÄNDIG SERVICE

För dig som innehar en befintlig larmtjänst, eller härmed beställer en ny larmtjänst (’befintlig Verisurekund') ansvarar du för att komponenter, som installeras av dig, monteras, placeras och installeras korrekt och i enlighet med vid var tid gällande tjänstevillkor och de instruktioner som medföljer digitalt eller via Mina sidor. Det är alltid ditt ansvar att installationen av komponenterna följer vid var tid gällande lag och att du följer vid var tid gällande och tillämpliga Allmänna villkor, tjänstevillkor och integritets- och webbplatspolicy. Vi har och tar inget ansvar för felaktigt placerad eller monterad komponent som bland annat kan leda till att signaler inte skickas, att vi inte kan leverera beställd larmtjänst eller att du bryter mot gällande lag.

För befintlig kund kan vi i enlighet med tillämpliga tjänstevillkor och Allmänna Villkor Verisure äga rätt att utföra nödvändig service i de fall vi upptäcker att en komponent är felaktigt placerad, någon komponent modifierats eller annan funktion/åtgärd som bryter mot gällande lag, oavsett orsak, och behov av service därmed föreligger. Vid sådana fall kommer vi att kontakta dig i enlighet med din senast uppdaterade kontaktinformation. Du ansvarar för att vara nåbar, behjälplig och lämna oss tillträde för nödvändig service för att säkerställa funktionen och/eller installationen av larmtjänsten samt stå för kostnaderna med anledning av sådan service förutsatt att servicen inte omfattas av vårt ansvar enligt vårt avtal. Du debiteras i enlighet med gällande Servicepolicy .

Notera särskilt att vi inte ansvarar för funktionen av larmtjänsten från den tidpunkt då vi, av olika orsaker, begärt tillgång till hemlarmssystemet för utförande av nödvändig service, till dess att vi får tillgång för utförande av nödvändig service, förutsatt att vi inte är orsak till felet och/eller förseningen.

Du som inte är befintlig Verisurekund har en skyldighet att tillämpa och följa medföljande instruktioner tillhörande komponenten. Verisure ansvarar aldrig för komponenten och dess användning och samtliga instruktioner, manualer eller annat material är endast att anse som rekommendationer. Det är alltid din skyldighet att följa och vara uppdaterad om vid var tid gällande lagstiftning och de legala krav som kan aktualiseras för komponenten.

4. VERISURE ARLO

För Arlokomponent införskaffad via vår webshop gäller särskilda villkor enligt nedan.

För dig som är befintlig kund och beställer en Arlokomponent ingår dessa i tjänsten Verisure Arlo. Om du redan har ett Arlosystem eller ett tillhörande konto hos Arlo kommer tidigare erbjudna tjänster från Verisure Ireland DAC (under namnet Arlo Europe) istället ersättas och tillhandahållas av Verisure Sverige med tjänsten Verisure Arlo. Vid sådan övergång kommer därmed ditt tjänsteavtal och abonnemang med Verisure Ireland DAC avslutas. Vänligen se Arlo användarmanual för ytterligare information och instruktioner.

Vid integrering av Befintliga Arlo-komponenter genom länkning av ditt Arlokonto till Verisure larmsystem kommer samtliga Arlokomponenter kopplade till Arlokontot integreras till Verisure

larmcentral, oavsett om komponenterna införskaffats via Verisure eller annan part. Vi debiterar för sådan integration av tjänst per kamera i enlighet med gällande prislista. Har du Befintliga Arlo-komponenter och som inte ska integreras, kontakta Verisure kundtjänst.

Med hänsyn till att tjänsten omfattas av tvingande lagstiftning så som GDPR och kamerabevakningslagen är det särskilt viktigt att du uppmärksammar villkoren i avsnitt 3 – ”Ansvar och nödvändig service” samt tjänstevillkoret ”Verisure Arlo.

Arlokomponenter som införskaffats via vår webshop och som integrerats i Verisures larmtjänst genom din installation (förutsätter att de monteras, placeras och installeras korrekt och i enlighet med vid var tid gällande tjänstevillkor och de instruktioner som medföljer) omfattas av våra tjänster och övriga garantier men inte av vår installationsgaranti enligt Allmänna Villkor Verisure.

Befintliga Arlokomponenter, som integreras i larmtjänsten i samband med länkning av införskaffad Arlokomponent via Mina Sidor, omfattas av våra tjänster men inte vår avtalslånga produktgaranti, installationsgaranti eller ersättningsgaranti. Du är ansvarig för att kontakta Verisure kundtjänst om du avser att avyttra en Befintlig Arlokomponent som integrerats i Verisures larmtjänst.

Du ansvarar för att Arlokomponenterna inte flyttas eller på annat sätt modifieras från sin position i enlighet med medföljande manual och som gör att komponenternas bild- och ljudupptagningsområde förändras och/eller att Verisure kan fullgöra och utföra våra åtaganden av denna larmtjänst. Verisure larmcentrals möjlighet till hantering av larmhändelser och vår leverans av denna tjänst är beroende av kamerans upptagningsområde. Ändring eller påverkan på upptagningsområde kan påverka eller hindra våra möjligheter att leverera denna tjänst. Verisure ansvarar inte för skada, händelse eller brott mot gällande lag som orsakats av att du inte fullgjort ditt ansvar enligt ovan.

Du ansvarar särskilt för att monterad kamera eller annan jämförbar komponent placerad utomhus inte har aktiverad ljudupptagning, att kamerorna inte är riktade så allmänna områden (exempelvis gata eller annat område utanför tydlig tomtgräns), andras fastigheter (exempelvis grannens tomt) eller integritetskänsliga utrymmen ingår i Arlokamerans bild- och ljudupptagningsområde. Detta kan utgöra brott mot gällande lagstiftning och faller under ditt ansvar.

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart avsluta och säga upp tjänsten om vi upptäcker att hanteringen av komponenterna och/eller tjänsten väsentligen strider mot gällande lagstiftning, exempelvis Brottsbalken, GDPR och Kamerabevakningslagen (bl.a. vid upprepade missbruk av otillåtna bild- och/eller ljudupptagningar).

Vid avslut av tjänsten har du en skyldighet att vara behjälplig med att avtala om tid då du kan vara tillgänglig och ge oss tillträde för ett besök där vi återhämtar komponenter ingående i tjänsten. Detta besök debiteras enligt gällande serviceprislista. Om du inte avtalar om tid eller lämnar oss tillträde för sådant besök äger vi rätt att ansöka om handräckning för kontroll samt återtagande av våra komponenter på din bekostnad. Se mer under Allmänna Villkor Verisure och tjänstevillkoret Verisure Arlo.

Verisure ansvarar inte, och följande utgör inte grund för uppsägning, för några felaktiga funktioner för Befintliga Arlo-komponenter (inklusive tillbehör) och inte heller för skada, händelse eller misslyckande att tillhandahålla tjänsten på grund sådana eller felaktiga funktioner.

5. VATTENDETEKTOR, RÖKDETEKTOR OCH TRYGGHETSPANEL

För dig som är befintlig kund och införskaffar någon av följande komponenter ingår dessa i följande tjänster: Vattendetektor (Vattenlarm), Rökdetektor (Brandvarningssystem) och Trygghetspanel (Kontaktlarm under tjänsten Inbrottslarm). Du hittar respektive tjänstevillkor på Mina Sidor och https://www.verisure.se/villkor.

Tjänsterna omfattar endast komponenter som är uppkopplade till, och övervakade av, vår larmcentral.

För tjänsten Brandvarningssystem krävs minst två installerade och övervakade av Verisure rökdetektorer.

Du ansvarar för att åtgärda övervaknings- och kommunikationsfel mellan komponenten och huvudenheten. Vid installation, ändring av miljö (exempelvis i samband med reparationer), eller andra förändringar utförda av dig samt vid återställning ansvarar du för att kontrollera komponenten och kommunikationen mellan komponenten och huvudenheten.

Vid utlöst larm från vattendetektorn ansvarar du för att i dialog med oss säkerställa att vattendetektorn torkar ut och återställs, annars kommer inte vattendetektorn kunna kommunicera med eller övervakas av huvudenheten. Vid utlöst larm är det viktigt att du även säkerställer att vattendetektorn övervakas av och kommunicerar med huvudenheten.

Vi ansvarar inte – och kommer inte heller ersätta dig – för skada som du har haft eller som uppstår till följd av att du inte fullgjort ditt ansvar enligt tjänstevillkoren eller dessa villkor.

6. ATT GENOMFÖRA EN BESTÄLLNING

Vi rekommenderar att du alltid läser informationen för samtliga komponenter du lägger i varukorgen. Denna information visas om du klickar på bilden eller bildtexten för respektive produkt. Om du klickar direkt på ´Beställning´ läggs produkten direkt i varukorgen utan att informationen visas.

När ordern är genomförd går det inte att ändra den. Därför är det viktigt att du som köpare kontrollerar dina kunduppgifter och beställningens innehåll innan du slutför beställningen.

Inom 24 timmar bör du få en orderbekräftelse till din e-postadress. Om du inte får bekräftelsen inom utsatt tid, kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.

7. PRISER OCH BETALSÄTT

Alla priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive moms och andra skatter. Det slutliga priset inklusive frakt och eventuellt tillhörande larmtjänstavgift redovisas före godkännandet av det totala köpet. Det angivna fraktpriset gäller för leveranser till adresser i Sverige.

Vi erbjuder kortbetalning, direktbetalning via bank samt betalning mot faktura.

Vid kortbetalning accepterar vi Visa och MasterCard. När du har angett betalningsinformation och bekräftat ditt köp, reserverar vi ordersumman på ditt kort under max sju dagar. Betalningen dras då din beställning skickas till dig. Vänligen se till att ordersumman finns tillgänglig tills du fått leveransbekräftelsen.

Direktbetalning via bank kan göras av dig som har internettjänst hos Swedbank, Nordea, Handelsbanken eller SEB. Ordersumman dras i dessa fall direkt från ditt konto vid beställningstillfället.

Betalning mot faktura erbjuds dig med ett övervakat hemlarm och för belopp mellan 100 kr och 10.000 kr inklusive fraktkostnaden. Faktureringsavgift tillkommer i de fall då du inte har autogiro eller e-faktura.

8. LEVERANSTID OCH FRAKTKOSTNAD

Från det att du får din orderbekräftelse är leveranstiden normalt 3-6 arbetsdagar. Under kampanjperioder och storhelger kan leveransen ta ytterligare några dagar. När din beställning skickas från vårt lager får du ett leveransbesked via e-post. I det fall en produkt är slut på lager går den inte att beställa.

Fraktkostnaden om för närvarande 29 kr inkluderar även hantering och administration.

9. RETUR OCH ÅNGER

Du har lagstadgad rätt att ångra ditt beställning inom 14 dagar från att du mottagit varan. För att returnera hela eller delar av din beställning, använd standardformuläret som medföljer din orderbekräftelse i form av en PDF-fil. Följ instruktionerna som du hittar på sida 1 i PDF-filen. Om du har frågor kring din retur kan du maila dessa till order@verisure.se.

Fraktkostnaden för att returnera en vara betalas alltid av dig. Kom ihåg att märka försändelsen med ditt ordernummer. Vi reserverar oss för att vi ej har möjlighet att hämta ut din retur om den skickas med egen returetikett, med postförskott eller som rekommenderat brev/Skicka Lätt-försändelse.

När du returnerar en vara till oss så är det du som kund som ansvarar för godset. Använd gärna samma emballage som varan var förpackad i, det vill säga påsen eller kartongen vi skickade din vara i. Använd aldrig enbart originalförpackningen som yttre emballage då varan kan skadas. Det är också mycket viktigt att varan returneras i säljbart skick, i oskadad originalförpackning och att alla eventuella lappar och manualer också skickas med.

När varan kommit i retur, och vi godkänt den, kommer vi att återbetala ordersumman till det kort eller konto som använts vid betalning. Om varan är använd i större utsträckning än nödvändigt för att prova varan, om varan är skadad, eller om tillbehör saknas i returen, förbehåller vi oss rätten att använda ett värdeminskningsavdrag med hänvisning till lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler i Sverige. Värdeminskningsavdraget kan uppgå till hela ordersumman.

10. SKADAD ELLER FELAKTIG LEVERANS

När du får din beställning, inspektera paketet så att det inte har några synliga skador. Om det verkar skadat, ska du omedelbart anmärka på detta direkt på utlämningsstället. Om även

innehållet är skadat, kontakta vår kundtjänst omgående och senast inom sju dagar från att du hämtade paketet.

Om paketets innehåll inte stämmer överens med din beställning, ska du omedelbart och senast inom sju dagar kontakta vår kundtjänst.

11. GARANTI ENLIGT LAG

Garantitiden regleras i enlighet med Sveriges konsumentskydd (www.konsumentverket.se). För komponenter med begränsad livslängd (t. ex. batterier) begränsas dock din garanti till den hållbarhet som anses som praxis för den berörda komponenten. Under garantitiden byter vi ut eller reparerar felaktiga komponenter utan extra kostnad för dig som kund. För att garantin ska vara giltig, får komponenten inte ha någon skada som är orsakad av dig, och den får inte ha använts på annat sätt eller i annan miljö än som avses. Felaktigheter måste rapporteras till oss inom lagstadgad garantitid och snarast efter att felet upptäcktes.

Egeninstallerade komponenter omfattas inte av installationsgarantin specificerad i Allmänna Villkor Verisure.

12. TVIST

Dessa villkor skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag.

Tvist ska i första hand lösas genom överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte kan träffas ska tvisten behandlas i allmän domstol. Du kan dessutom alltid vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för rådgivning eller hänskjuta tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”) i fall ARN är behörig. Vid gränsöverskridande köp av tjänst eller komponenter via vår hemsida kan du även vända dig till EU­kommissionen för Online Dispute Resolution på http://ec.europa.eu/consumers/odr.

13. IKRAFTTRÄDANDE

Dessa villkor gäller från och med den 17 mars 2021 och ersätter alla tidigare gällande användar-/köpvillkor för webbshopen.

14. OM VERISURE OCH WEBBSHOPEN

Alla komponenter och varor som saluförs på webbshopen distribueras exklusivt av Verisure. Komponenterna och varorna distribueras av Verisure Logistics i Helsingborg, Sverige.

Tyvärr, koden är ogiltig därför att kampanjperioden är avslutad.
Du kan börja använda SMS direkt. När de börjar ta slut kommer vi att meddela dig.
Gå till 'Fakturor'
Välj komponenter
Logga in för att använda guiden för batteribyte.
Bättre koll med SMS!
SMS behövs för att fjärrstyra systemet om det inte är anslutet till internet. SMS används också för att skicka SMS-notifieringar till dig och systemets övriga användare. Logga in på Mina Sidor för att fylla på SMS.

OK